33$ දක්වා මිල වැඩිවුණු Token එකක්. පැයෙන් පැයට Clam කරන්න පුලුවන්. පැයකට 0.38 NANO Token දක්වා ලබාගන්න.

App Link –

Binance Site Link –

වැඩි විස්තර සඳහා අපගේ Youtube Channel එක Subscribe කරල Telegram Channel එකට join වෙන්න.
SL E-Money Telegram Channel –
Airdrops Telegram Channel –
Airdrops Telegram Group –

XLMN Token Airdrop –
L-Bit Token –
FTC Token Airdrop –
Coinsbit new Airdrop –
Bitland Mining Site –
Ecoin Payment Proof Video –
Coinbase Payment Proof Solo Coin Video –
Bitcoin Red Diamond –

GNC Token –
L2P Token –
Izer Coin –
TRN Token –
Loop Token-
LEAD Token-
3WM Token –
PXP Token –
GSX Token –
HOM Token –
AVC Coin –

source

Register at Binance